En Yeni - Modern
Müşteri Odaklı Sistem
Sorumluluk Bilinci
Anahtar Teslim Çözümler
KVKK POLİTİKALARIMIZ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

ORTAŞ DEĞİRMENCİLİK OTOM. ZİRAİ ÜRÜN İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ  (“ORTAŞ” ya da “Veri Sorumlusu”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en yüksek derecede özen göstermekteyiz. Buna gör, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınıza ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri  işbu Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirmek isteriz.

 

1-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Kişisel verileriniz, Ortaş’ın ticari faaliyeti kapsamında hizmet sunabilmesi amacıyla, gerekli operasyonel işlemlerin ve insan kaynağı politikalarının yürütülebilmesi, Ortaş tarafından ticari kararların verilebilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilebilmesi konusunda gereken aksiyonların alınması, iş ilişkisi içerisinde olunan kişilerle Ortaş’ın hukuki ve ticari güvenliğinin temini,  Ortaş’a ait merkez ve depoların fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanabilmesi, Ortaş’ın müşterilerinin şikayet ve/veya değerlendirme süreçleri, marka yönetim süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki  süreçler, mali işler, denetim gibi faaliyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri kapsamında işlenmektedir.

 

2-Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar İle Aktarım Amacı:

Ortaş tarafından toplanan kişisel verileriniz, Ortaş’ın ticari faaliyeti kapsamında hizmet sunabilmesi amacıyla, gerekli operasyonel işlemlerin ve insan kaynağı politikalarının yürütülebilmesi, Ortaş tarafından ticari kararların verilebilmesi, uygulanması, gerçekleştirilebilmesi konusunda gereken aksiyonların alınması, iş ilişkisi içerisinde olunan kişilerle Ortaş’ın hukuki ve ticari güvenliğinin temini,  Ortaş’a ait merkez ve depolar  fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanabilmesi, Ortaş’ın müşterilerinin şikayet ve/veya değerlendirme süreçleri, marka yönetim süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki  süreçler, mali işler, denetim gibi faaliyetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri  uyarınca yurtiçi ve/veya yurt dışında bulunan Ortaş’ın bağlı ortaklıkları ile hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 

3-Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve işbu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. Maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenilebilecek ve paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Otaş’ın meşru menfaatleri için ve bu kapsamda sözleşme ve kanunlardan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve tam olarak ifa edilmesi hukuki sebebine dayanılmaktadır.

 

4- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Ortaş, kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte, Ortaş ile veri sahibi arasında doğabilecek herhangi bir hukuki uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkması ya da sürenin bitimi halinde ise, kişisel verilerin saklanmasına sebep olan başka bir hukuki dayanak bulunmadığı sürece kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

5- Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler

Ortaş, kişisel verilerinizin güvenliğinizin sağlanması adına  kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını temini ile yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Şöyle ki;

Ortaş’ın kişisel veri işleme faaliyetlerinin kurulan teknik sistemlerle denetlenmesi ve kayıt altına alınması,

Alınan teknik önlemlere ilişkin olarak periyodik raporlamaların yapılması,

Ortaş nezdinde kişisel veri işleyen çalışanların, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,

Ortaş’ın kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet aldığı taraflar dahil olmak üzere kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümlerin eklenmesi,

Hukuka uygun yedekleme programlarının kullanılarak saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemlerin kurulması, virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlanması,

KVKK’nın 12. maddesi uyarınca ilgili kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlanması

 Ortaş’ın KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütülmesi

Şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin KVKK’ya uyumunun temin edilmesi,

Şirket içerisinde erişim için verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler yapılması,

 Özel Nitelikli Kişisel Verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutulması ve bu hususta özel nitelikli kişisel verilere erişimi olan kişileri ek güvenlik kontrollerinden geçirilmesi şeklindeki önlemlerle KVKK madde 12 kapsamında kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazası için gerekli tedbirler alınmaktadır.

 

6- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;   

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Ortaş’a iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, halihazırda herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Ortaş’a iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda Ortaş’a yazılı başvurunuzu ileteceğiniz kanallar aşağıda belirtilmektedir.

 

Ekte yer alan başvuru formunuzu eksiksiz olarak doldurduktan sonra Ortaş’ın K.O.S.B İhsan Dede Caddesi 20 nolu sokak No:11 Selçuklu/Konya  adresine,[email protected] adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Ortaş’a daha önceden bildirdiğiniz ve Ortaş ’ın sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile [email protected]  adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI’NDA İK POLİTİKAMIZ

(ÇALIŞAN VE ÇALIŞMA ADAYLARI)

ORTAŞ DEĞİRMENCİLİK OTOM.ZİRAİ TİC.LTD.ŞTİ İnsan Kaynakları Departmanı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem vermekte ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket etmekteyiz.

Özel hayatın gizliliğinin temeli olan Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlamak doğrultusunda değerlendirmiyor, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız.

Bu bilinçle İnsan Kaynakları Departmanı olarak, Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılmakta, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Kişisel Verilerinize Örnekler Nelerdir?

Tam Adı, Ev Adresi, Eposta Adresi, Vatandaşlık No (TCKN), Ehliyet Seri No, Kimlik Seri No, Parmak izi, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Röntgen, MR vb kayıtları, Kan grubu, Telefon Numarası , Ülke, Şehir, Posta Kodu veya İlçe, Yaşı, Cinsiyeti, Sabıka Kaydı, Sağlık kayıtları, Banka hesap numarası, Özgeçmişi, CV, Akademik bilgileri, Evlilik durumu, Çocuklarına ait bilgileri, Acil durum bilgileri, Engellilik durumu, Askerlik kayıtları vb.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?

Şirketimiz gerek çalışma adayları gerekse çalışan personeller için;

 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5510 Sayılı SSGSK Kanunu,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
 • 6698 Sayılı Kişisel Verileri Kanunu ve yönetmelikler gereği, 
 • Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişlerince yapılan denetimlerde,
 • Veri bankasında gerektiğinde iletişime geçmek üzere,
 • İstatistiksel Çalışmalar için,
 • Ayrıca mahkeme ve bilirkişi incelemelerinde sunmak üzere,
 • Yerel Kolluk Kuvvetleri ve Organize Sanayi Müdürlüğüne istenmesi durumunda sunmak üzere

kişisel verilerinizi işlemek, saklamak ve gereği geldiğinde silmek üzere kayda almak durumundadır.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

Şirketimizce kişisel verileriniz; iş başvuru formu doldurmanız, paylaşmış olduğunuz cv’ler, web sayfamızdan yapılan iş başvuruları, İK birimimiz tarafından prosedürlerimizde tanımlı formları doldurmanız, işe alımda vermiş olduğunuz işbaşı evraklarınız, eğitimlerde doldurduğunuz formlar, AGİ Formlarınız, Günlük PDKS kayıtlarınız için parmak izi ve mesai formları ve talep edilen bilgilendirmeler neticesinde dolu halde alınan İK Formları yolu ile toplanmaktadır.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması nasıl yapılmaktadır?

 • Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. 
 • Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. 

Kişisel verilerin saklanması süresi ne kadardır?

 • Kişisel Verileriniz ilgili kanunlarda tanımlı olduğu süreler gözetilerek çalıştığınız sürece her daim, ayrılmanız halinde ise 10 yıl süre ile tarafımızca saklanılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız nelerdir?

KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

 1. d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde anonimleştirilmesini, silinmesini isteme,
 3. f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 4. g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerimin durumu için nereye başvuracağım?

Bu politikada tanımlı Kişisel Verileriniz ile ilgili durumlar için;

 • Mail yolu ile [email protected] mail adresine KVKK İK Başvuru Formu ile (İmzalı ve taranmış haliyle)
 • Yazılı olarak ise KVKK İK Başvuru Formu ile İnsan Kaynakları Müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir.

Kişisel verilerim durumu için başvurum kaç günde sonuçlanmaktadır?

Dilekçeniz veya mailiniz ile iletmiş olduğunuz talebiniz, 30 gün içerisinde aynı iletişim yolu ile geri cevaplanacaktır.

 

 

Formu İndir

 

ORTAŞ DEĞİRMENCİLİK OTOMATİV ZİRAİ TİC.LTD.ŞTİ

KVKK İK BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak;

⬜ Noter vasıtasıyla,

⬜ Mail yolu ile [email protected] mail adresine eklerle birlikte ( imzalı halini içeren )iletilmesi tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Elden Kimlik Teyitli, Noter vasıtasıyla

K.O.S.B İHSANDEDE CAD.  Organize Sanayi Bölges NOLU SOKAK

NO:11 SELÇUKLU KONYA

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Mail Yolu ile

 

[email protected]

 

Konu Kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

 

Yukarıda belirtilen kanallar KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır.

 

Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır.

 

Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.

 

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

 

A. Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri:

İsim:

 

Soy isim:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 

Adres:

 

 

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Çalışan adayı, eski çalışan gibi)

Konu:

 

⬜ Eski Çalışanım

⬜ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 

Çalıştığım Yıllar :

………………

Tarih :

………………

 

 

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

 

 

 

 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

 

⬜ Adresine gönderilmesini istiyorum.

⬜ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

⬜ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

 

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Detaylı Aydınlatma Metnimize ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ.
Anladım